Chúng tôi tiến vào Sài Gòn

Nhật ký về những giờ phút lịch sử quân và dân ta tiến quân vào Sài gòn, giải phóng miền Nam trong ngày 30-4-1975 lịch sử...

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Ly
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!