Trích dẫn APA

Nguyễn, T. B. Mấy vấn đề về giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Bình. Mấy Vấn đề Về Giáo Dục Trong Cơ Chế Thị Trường định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Bình. Mấy Vấn đề Về Giáo Dục Trong Cơ Chế Thị Trường định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Nước Ta Hiện Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.