Sự biến đổi nền nông nghiệp châu thổ Thái Bình ở vùng núi Điện Biên Lai Châu: Công trình được nghiên cưú và xuất bản với sự tài trợ của Ford Foundation\

Sách trình bày sự khác biệt về môi trường sống, về văn hóa, phản ánh các cách ứng xử của con người, của dân tộc trước các hệ sinh thái mới thông qua việc khảo sát ở 2 xã Cộng hòa & Thanh Luông, sự hội nhập của các dân tộc trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ Long
Đồng tác giả: Ngô, Thị Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Nông nghiệp, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 S550b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn