Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng: Giáo trình dùng cho hệ cử nhân chính trị

Giáo trình nghiên cứu các quy luật, các chuẩn mực của sự hình thành và phát triển đời sống văn hóa tinh thần của xã hội và con người Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; lý giải các vấn đề thực tiễn đang được đặt ra ở Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn