Chính sách thúê trong kế hoạch 5 năm 1996-2000: Thông tin chuyên đề

Sách cung cấp cho các nhà nghiên cưú có thêm các thông tin về hệ thống thúê ở nước ta trong những năm qua. Chủ trương cải cách thúê giai đoạn 2 của nước ta, nhằm bảo đảm thực sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, và còn hòa nhập phù hợp với cộn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.09 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn