Đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn sức mạnh của chúng ta\

Bài báo là những suy ngẫm của một nhà lãnh đạo lão thành, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt về ý nghĩa và vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử cũng như vai trò hết sức quan trọng trong nhiệm vụ cách mạng hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Kiệt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!