Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Sách tham khảo\

Sách phân tích những điểm cơ bản nhất về mối quan hệ giữa văn hóa và việc xây dựng con người phát triển toàn diện; phản ánh nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người phát triển toàn diện, đặc điểm, bản chất con người phát triển và việc xây dựng con người phát triển toàn diện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Duy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn