Tuyên ngôn Độc lập và những tư tưởng mang tính thời đại

Bản tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch khởi thảo, khai sinh nước VNDCCH không chỉ là tấm giấy khai sinh cho một Nhà nước Việt nam theo thể chế Dân chủ Cộng hoà, theo đuổi mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, mà còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại mang tầm thời đại......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!