Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22-4-2001

Điều lệ ĐCSVN gồm 12 chương, 48 điều quy định nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên; cơ quan lãnh đạo của đảng ở cấp trung ương, cấp địa phương, tổ chức cơ sở đảng trong quân đội và công an; công tác kiểm tra, tài chính của đảng; đảnh lãnh đạo nhà nước, đoà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ309l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn