Một số vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Sách tham khảo\

Sách phân tích điều kiện hình thành và bản chất của kinh tế thị trường, phân biệt kinh tế thị trường nói chung và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới giác độ lý luận kinh tế chính trị Mác Lênin; đề xuất những vấn đề cần giải quyết khi xây dựng nền kinh tế thị trường trong...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Phúc
Đồng tác giả: Trần, Thị Minh Nghĩa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn