Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: Nhìn lại 20 năm đổi mới

Bài tổng hợp quá trình thực hiện nhiệm vụ CNH, HĐH kể từ năm 1986 đến nay gắn liền và là kết quả đổi mới tư duy của Đảng, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoài Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!