Tầm vóc lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào

Bài viết nêu bật tầm vóc lịch sử của Quốc dân đại hội Tân Trào, nền móng để cho nước Việt Nam lựa chọn những người tài, đức gánh vác công việc nhà nước, nét mới, tiến bộ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!