Xây dựng tp.Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh, hiện đại

Toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh ngày 6-12-2005

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!