Nhìn lại năm 2005 xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

Những tổng kết đánh giá về phong trào xây dựng nền văn hoá Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo NQTW5 (khoá VIII)...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thu Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!