Nhận diện bóc lột trong điều kiện mới: Góp ý đại hội Đảng lần thứ X

Bài viết phân tích, so sánh bóc lột trong cơ chế cũ và trong trong chế thị trường hiện nay, đồng thời nêu rõ những yếu tố tích cực thúc đẩy phát triển nền kinh tế cho xã hội trong điều kiện hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!