Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới đất nước Lào

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng nhân dân cách mạng Lào thành công tốt đẹp. Đại Hội đã đề ra kế hoạch đường lối phát triển kinh tế, văn hóa xã hội từ (2006-2010), sửa đổi điều lệ Đảng CM Lào, bầu BCHTW, đồng chí Chum-ma-ly Xay-na-xỏn làm Tổng bí thư của Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!