Chủ nghiã Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của chúng ta

Bài viết khẳng định tinh thần bất diệt Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê nin đồng thời đề ra nhiệm xây dựng và bảo vệ tinh thần chủ nghĩa Mác trong tình hình mới, đặc biệt trước thềm đại hội Đảng X...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Oanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!