Trích dẫn APA

Khôi Nguyên, & Phan, H. Tây nguyên đi lên cùng đất nước: Đất nước qua 20 năm đổi mới.

Chicago Style Citation

Khôi Nguyên, and Hòa Phan. Tây Nguyên đi Lên Cùng đất Nước: Đất Nước Qua 20 Năm đổi Mới.

Trích dẫn MLA

Khôi Nguyên, and Hòa Phan. Tây Nguyên đi Lên Cùng đất Nước: Đất Nước Qua 20 Năm đổi Mới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.