Danh sách Ủy viên Bộ chính trị khóa X

Danh sách 14 đồng chí là Ủy viên Bộ chính trị BCHTW Đảng khóa X; 8 đồng chí trong Ban Bí thư và 14 đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khóa X

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!