Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách trình bày những nghiên cưú học thuyết Mác-Lênin về hình thái kinh tế xã hội, thời kỳ quá độ; tổng kết kinh nghiệm đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN ở một số nước cộng hòa Trung á thuộc Liên Xô cũ và Trung Quốc; trình bày luận chứng về sự lựa chọn của Đảng ta về con đường phát triển xã hội, nhữn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Phú Hiệp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335 T305l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn