Trích dẫn APA

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Chicago Style Citation

Nâng Cao Năng Lực Lãnh đạo Và Sức Chiến đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc đổi Mới, Sớm đưa Nước Ta Ra Khỏi Tình Trạng Kém Phát Triển.

Trích dẫn MLA

Nâng Cao Năng Lực Lãnh đạo Và Sức Chiến đấu Của Đảng, Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, đẩy Mạnh Toàn Diện Công Cuộc đổi Mới, Sớm đưa Nước Ta Ra Khỏi Tình Trạng Kém Phát Triển.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.