Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

Toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng