Trích dẫn APA

Hà Đăng. Đại hội X, cái nhìn tổng quát: Tìm hiểu nội dung các văn kiện đại hội X của Đảng.

Chicago Style Citation

Hà Đăng. Đại Hội X, Cái Nhìn Tổng Quát: Tìm Hiểu Nội Dung Các Văn Kiện đại Hội X Của Đảng.

Trích dẫn MLA

Hà Đăng. Đại Hội X, Cái Nhìn Tổng Quát: Tìm Hiểu Nội Dung Các Văn Kiện đại Hội X Của Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.