Về xây dựng đảng và chính quyền nhà nước: Giới thiệu tác phẩm của C.Mac, Ph. ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh

Sách tập hợp các tác phẩm kinh điển, trình bày những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân, xây dựng chính quyền nhà nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V250x
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn