Những yêu cầu đổi mới cơ bản của giáo dục nước ta: Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội X của Đảng

Bài viết nêu một số vấn đề mấu chốt đổi mới sự nghiệp giáo dục Việt Nam được khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tất Dong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!