Một bước rất quan trọng triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng vào cuộc sống: Xã luận

Về nội dung chủ yếu tại Hội nghị trung ương lần thứ 3 từ 24 đến 29-7-2006 bàn phương hướng và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng thành công

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!