Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng-văn hóa: Tài liệu nội bộ

Sách tập hợp các văn kiện của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000 về công tác tư tưởng văn hóa

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Ban tư tưởng-văn hóa trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tập hợp các văn kiện của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000 về công tác tư tưởng văn hóa
Mô tả vật lý:T1: 1930-1986.- 462tr.
T2: 1986-2000.- 584tr. : 2 tập