Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh\

Sách tập hợp một số chuyên luận khoa học ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng của đảng và dân tộc Việt Nam từ khi Bác Hồ tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin, con đường giải phóng dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 S552m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn