Chữa nơi quyền lực

Bài báo phân tích việc thực hiện chống tham nhũng phải bắt đầu từ việc chữa bệnh...của quyền lực, việc thực thi quyền lực phải được thực thi một cách minh bạch, muốn vậy cần xác định rõ chế độ trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!