Một số vấn đề về kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta: Sách tham khảo\

Sách phân tích quá trình hình thành và bản chất của kinh tế thị trường; phân biệt sự khác nhau của kinh tế thị trường và kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, điều kiện sử dụng kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ; đề xuất những giải pháp khi xây dựng nền kinh tế thị t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Phúc
Đồng tác giả: Trần, Thị Minh Châu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn