Lịch sử Đông Nam á hiện đại: Sách tham khảo\

Sách trình bày khái quát tình hình các nước trong khu vực Đông Nam á sau khi lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, trong đó tập trung vào các khía cạnh dân tộc, tộc người và tôn giáo

Lưu vào:
Tác giả chính: CHRISTIE CLIVE J.
Đồng tác giả: Đào, Dục, Lưu, Đoàn Huynh, Trần, Văn Tuỵ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 950 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn