Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường\

Sách trình bày tổng quan về hiện trạng môi trường Việt Nam và quản lý bảo vệ môi trường nước ta. Một số ưu điểm của các công cụ kinh tế; chỉ tiêu để đánh giá khi nghiên cứu xây dựng công cụ kinh tế. Định hướng nghiên cưú xây dựng chính sách sử dụng một số công cụ trong quản lý và bảo vệ môi trường ở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Công
Đồng tác giả: Nguyễn, Đắc Hy, Nguyễn, Văn Tài
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.7 C455c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn