Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X)

Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tư BCHTWĐ(Khóa X) họp từ ngày 15 đến 24-1-2007, bàn về các vấn đề chuẩn bị nhân sự và lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XII; Nghị quyết về Chiến lược biển VN đến năm 2020...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!