Kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy của Đảng, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!