Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập báo chí cách mạng Việt nam: Kỷ niệm 82 năm ngày báo chí cách mạng Việt nam (21/6/1925--21/6/2007)

Nguyễn Ái Quốc người lập ra báo Thanh niên, tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam đã truyền bá Chủ nghĩa Mác--Lê nin và phong trào yêu nước để vận động cách mạng ba nước Đông Dương

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!