Từ Việt Nam hôm nay, chúng ta nói gì với Mác và Ăngghen?

Nhân kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười Nga và 160 năm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, bài viết khẳng định tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Đảng cộng sản và học thuyết lý luận Mác-Lê nin, đó là kim chỉ nam đã được ĐCS Việt Nam tiếp nhận, phát triển và vận dụng đặc biệt sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Đăng Đàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!