Quản lý Nhà nước: Vấn đề cốt lõi

Bài viết nêu vấn đề đổi mới cách thức quản lý Nhà nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần phân biệt rõ quyền và trách nhiệm của Nhà nước và của người dân, đặc biệt phân định từng đối tượng trong các lĩnh vực nhằm tránh chồng chéo các chức năng hoạt động......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!