Mong chờ và tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới của mặt trận

Ý kiến của hai vị đại biểu, hai nhà trí thức: Giáo sư Tương Lai và Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá vai trò của MTTQVN trong viêc tập hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!