Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả những vấn đề Hội nghị Trung ương đã quyết định

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi bế mạc Hội nghị làn thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!