Đánh giá của Tổng thống Putin về lịch sử và sự giải thể của Liên xô

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hòa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!