Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Sách phân tích cơ sở khoa học của chiến lược phát triển toàn diện con người Việt Nam trogn giai đoạn hiện nay đồng thời nêu lên một số định hướng chiến lược và một số giải pháp lớn nhằm xây dựng phát triển con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Minh Hạc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.411 V250p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn