Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCHTWĐ khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Sách gồm toàn văn Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 24-9-2001 của Hội nghị lần thứ ba BCHTWĐ khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qua doanh nghiệp nhà nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Ngh300q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn