Khúc ngoặt trong cuộc đời danh tướng Ngô Văn Sở: Nhìn lại lịch sử

Ngô Văn Sở là danh tướng Tây Sơn, khúc ngoặt thời thế buộc ông đã đi theo Gia Long và đã được trọng dụng, cất nhắc vượt cấp ngang với chức tước của ông dưới triều đại Tây Sơn. Tuy nhiên, sử sách đánh giá ông con người yêu nước một dạ luôn hướng về nhà Tây Sơn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Duy Kha
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!