Thông báo Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng (Khoá X)

Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 7 từ ngày 9 đến 17-7-2008 tại Hà Nội do Tổng Bí thứ Nông Đức Mạnh chủ trì; Hội nghị đã thảo luận và quyết định 5 vấn đề quan trọng về công tác thanh niên, xây dựng đội ngũ trí thức, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số công tác khác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!