Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đại đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Bài viết về vai trò của tôn giáo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính sách phát triển tôn giáo của Đảng và Nhà nước cũng như sự công nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền bình đẳng các tôn giáo trước pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Lữ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!