Trích dẫn APA

Khai thác Bô xít trên Tây Nguyên - Những vấn đề đã được cảnh báo.

Chicago Style Citation

Khai Thác Bô Xít Trên Tây Nguyên - Những Vấn đề đã được Cảnh Báo.

Trích dẫn MLA

Khai Thác Bô Xít Trên Tây Nguyên - Những Vấn đề đã được Cảnh Báo.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.