Nhạc võ Tây Sơn

Nhạc võ Tây Sơn xuất hiện từ thời Quang Trung Nguyễn Huệ mới khởi binh, Vua sử dụng nhạc võ để cổ động quân sĩ trong chiến đấu và hành lễ khi có kịp mở hội, tế cáo trời đất

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Chương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!