Văn hóa dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay

Tài liệu giới thiệu sự tác động của công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường đối với nền văn hóa dân tộc. Đưa ra những phương hướng, biện pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn