Chung quanh vấn đề khai thác bô-xít Tây Nguyên

Bài phân tích nguồn tài nguyên bô-xít Tây Nguyên, phục vụ phát triển kinh tế đất nước, cũng như quá trình chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng về mặt môi trường khi triển khai dự án khai thác...

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!