Bộ Chính trị kết luận Về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025

Toàn văn Nội dung kết luận của Bộ chính trị ngày 24-4-2009 về quy hoạch dự án bô-xít Tây nguyên...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!